Pytania i odpowiedzi z Metropolitalnego Regionu Szczecina na temat obowiązujących przepisów dot. pandemii koronawirusa w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Stettin/Szczecin Details anzeigen
Stettin/Szczecin

Najczęściej pojawiające się pytania ze strony Metropolitalnego Regionu Szczecina dotyczące aktualnych przepisów zebraliśmy dla Państwa w katalogu pytań i odpowiedzi, który będzie regularnie uzupełniany i aktualizowany.

Podstawą tych odpowiedzi jest rozporządzenie dot. kwarantanny kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

Z dniem 9 maja 2021 roku Polska została przekwalifikowana przez Instytut im. Roberta Kocha z obszaru wysokiej zachorowalności na obszar zwykłego ryzyka. W szczególności oznacza to, że obowiązek wykonywania testów dla osób regularnie dojeżdżających do pracy zostanie złagodzony. Nowe przepisy wejdą jednak w życie dopiero po upływie dziesięciodniowego okresu przejściowego. Dalsze informacje na temat okresu przejściowego można znaleźć w informatorze Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W związku z tym do dnia 19 maja 2021 r. obowiązują następujące przepisy:

1. Czy pracownicy, uczniowie i studenci ze stałym miejscem zamieszkania w Polsce mogą kontynuować dojazdy do miejsca pracy tudzież nauki w Meklemburgii-Pomorzu Przednim bez obowiązku odbycia kwarantanny?

Tak, pod warunkiem, że posiadają negatywny wynik testu na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 na papierze lub w dokumencie elektronicznym w języku niemieckim, angielskim lub francuskim i przedstawią go niezwłocznie właściwemu organowi na jego żądanie w ciągu dziesięciu dni od wjazdu. Test należy wykonać nie później niż 48 godzin przed każdym wjazdem lub należy go wykonać bezpośrednio po wjeździe na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

Dodatkowo, należy posiadać oświadczenie, że osoba wjeżdżająca do kraju nie ma typowych objawów infekcji wirusem SARS-CoV-2, takich jak kaszel, gorączka, przeziębienie lub utrata zapachu i smaku, które należy okazywać pracodawcy, szkoleniowcowi, zleceniodawcy, dyrekcji szkoły lub uniwersytetu. Ponadto zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy w ciągu dziesięciu dni od przyjazdu nie wystąpią typowe objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak kaszel, gorączka, przeziębienie lub utrata zapachu i smaku.

2. Czy rodzice, którzy przywożą swoje dzieci przez granicę do szkoły, są zwolnieni z kwarantanny?

Tak, pod warunkiem, że bezpośrednio przewożą dzieci do i ze szkoły.

 Czy jest wymagany regularny test?

Tak, pod warunkiem, że posiadają negatywny wynik testu na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 na papierze lub w dokumencie elektronicznym w języku niemieckim, angielskim lub francuskim i przedstawią go niezwłocznie właściwemu organowi na jego żądanie w ciągu dziesięciu dni od wjazdu. Test należy wykonać nie później niż 48 godzin przed każdym wjazdem lub należy go wykonać bezpośrednio po wjeździe na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

3. Czy pracownicy transgraniczni i przygraniczni muszą regularnie wykonywać test?

Tak, pod warunkiem, że posiadają negatywny wynik testu na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 na papierze lub w dokumencie elektronicznym w języku niemieckim, angielskim lub francuskim i przedstawią go niezwłocznie właściwemu organowi na jego żądanie w ciągu dziesięciu dni od wjazdu. Test należy wykonać nie później niż 48 godzin przed każdym wjazdem lub należy go wykonać bezpośrednio po wjeździe na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

4. Jakie rodzaje testów są uznawane?

Akceptowane są badania PCR oraz uznawane przez Instytut im. Roberta Kocha testy antygonowe z wynikiem negatywnym. Wynik ten musi być sporządzony na papierze lub w dokumencie elektronicznym w języku niemieckim, angielskim lub francuskim.

5. Czy zawsze muszę mieć przy sobie wynik testu na obecność infekcji SARS-CoV-2?

Tak, wynik należy zawsze mieć przy sobie do ewentualnego okazania. Wynik ten musi być sporządzony na papierze lub w dokumencie elektronicznym w języku niemieckim, angielskim lub francuskim.

6. Czy obowiązek wykonania testu dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, które wykonują zlecenie w MV lub pracują tu jako podwykonawcy?

Tak, pod warunkiem, że posiadają negatywny wynik testu na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 na papierze lub w dokumencie elektronicznym w języku niemieckim, angielskim lub francuskim i przedstawią go niezwłocznie właściwemu organowi na jego żądanie w ciągu dziesięciu dni od wjazdu. Test należy wykonać nie później niż 48 godzin przed każdym wjazdem lub należy go wykonać bezpośrednio po wjeździe na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

Dodatkowo, należy posiadać oświadczenie, że osoba wjeżdżająca do kraju nie ma typowych objawów infekcji wirusem SARS-CoV-2, takich jak kaszel, gorączka, przeziębienie lub utrata zapachu i smaku, które należy okazywać pracodawcy, szkoleniowcowi, zleceniodawcy, dyrekcji szkoły lub uniwersytetu. Ponadto zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy w ciągu dziesięciu dni od przyjazdu nie wystąpią typowe objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak kaszel, gorączka, przeziębienie lub utrata zapachu i smaku.

7. Kto płaci za test w tym przypadku?

W własnym zakresie lub pracodawca, pod warunkiem, że osoba ta nie jest objęta przepisami § 4 ust. 1 federalnego rozporządzenia dot. testów (TestV) (sprawdź odpowiedź na to pytanie)

8. Czy transgraniczny przepływ towarów - zarówno handlowych, jak i na własny rachunek - jest włączony do wyjątków od obowiązku odbycia kwarantanny?

Tak, osoby, które przestrzegając odpowiednie standardy ochrony zdrowia oraz higieny, ze względów zawodowych drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną przewożą ludzi, pocztę, towary i dobra, są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Czy wymagane są testy?

Tak, pod warunkiem, że posiadają negatywny wynik testu na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 na papierze lub w dokumencie elektronicznym w języku niemieckim, angielskim lub francuskim i przedstawią go niezwłocznie właściwemu organowi na jego żądanie w ciągu dziesięciu dni od wjazdu. Test należy wykonać nie później niż 48 godzin przed każdym wjazdem lub należy go wykonać bezpośrednio po wjeździe na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

Dodatkowo, należy posiadać oświadczenie, że osoba wjeżdżająca do kraju nie ma typowych objawów infekcji wirusem SARS-CoV-2, takich jak kaszel, gorączka, przeziębienie lub utrata zapachu i smaku, które należy okazywać pracodawcy, szkoleniowcowi, zleceniodawcy, dyrekcji szkoły lub uniwersytetu. Ponadto zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy w ciągu dziesięciu dni od przyjazdu nie wystąpią typowe objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak kaszel, gorączka, przeziębienie lub utrata zapachu i smaku.

9. Czy osoby podróżujące służbowo, które przyjeżdżają do Polski nieregularnie, muszą również wykonać test?

Tak, osoby, które wjeżdżają do Meklemburgii-Pomorza Przedniego nieregularnie w celach służbowych muszą wykonać test, aby zostać zwolnionym z obowiązku odbycia kwarantanny. Wymagane badanie może zostać wykonane maksymalnie do 48 godzin przed każdym wjazdem lub zostanie wykonane w momencie wjazdu do Republiki Federalnej Niemiec. Wynik testu musi być sporządzony na papierze lub w dokumencie elektronicznym w języku niemieckim, angielskim lub francuskim. Ponadto zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy w ciągu dziesięciu dni od przyjazdu nie wystąpią typowe objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak kaszel, gorączka, przeziębienie lub utrata zapachu i smaku.

10. Czy trzeba odbyć kwarantannę, jeśli osoba mieszkająca w MV zostanie wezwana na rozprawę sądową w Polsce i musi się na niej stawić?

Tak. Osoby wracające z obszaru ryzyka muszą odbyć w domu 10-dniową kwarantannę. W uzasadnionych przypadkach zwolnienie z kwarantanny może być udzielone z urzędu lub na wniosek.

11. Czy jest dozwolony jednorazowy wjazd do Polski na ważne spotkanie (np. egzamin na prawo jazdy, odebranie dokumentów tożsamości itp.) bez konieczności odbywania kwarantanny?

Tak. Osoby wracające z obszaru ryzyka muszą odbyć w domu 10-dniową kwarantannę. W uzasadnionych przypadkach zwolnienie z kwarantanny może być udzielone z urzędu lub na wniosek. Odnośnie kwestii wjazdu do Polski obowiązują tamtejsze przepisy.

12. Czy muszę wykonać test albo odbyć obowiązkową kwarantannę, jeśli wrócę po odwiedzinach w Polsce rodziny pierwszego lub drugiego stopnia, albo przyjeżdżając do MV w celu odwiedzenia rodziny?

Osoby odwiedzające krewnych pierwszego lub drugiego stopnia, małżonków lub partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego, lub potomstwo ze względuna na wspólne prawo do opieki nad dzieckiem lub do kontaktów z dzieckiem, są zwolnione z odbycia kwarantanny. Osoby te muszą posiadać negatywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2, który został wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed każdym wjazdem lub zostanie wykonany w momencie wjazdu do Republiki Federalnej Niemiec.

Wynik testu musi być sporządzony na papierze lub w dokumencie elektronicznym w języku niemieckim, angielskim lub francuskim. Ponadto zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy w ciągu dziesięciu dni od przyjazdu nie wystąpią typowe objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak kaszel, gorączka, przeziębienie lub utrata zapachu i smaku.

13. Czy mogę podróżować z Meklemburgii-Pomorza Przedniego do Polski lub z Polski do Meklemburgii-Pomorza Przedniego w celu leczenia?

Czy mogę podróżować z Meklemburgii-Pomorza Przedniego do Polski lub z Polski do Meklemburgii-Pomorza Przedniego w celu leczenia?

Tak, można wjechać do Meklemburgii-Pomorza Przedniego w przypadku niezbędnego i koniecznego badania lub w celu pilnego lecznia profilaktycznego lub rehabilitacji. Pilna konieczność i brak możliwości odroczenia badnia musi być potwierdzona przez lekarza prowadzącego.

Czy istnieje obowiązek odbycia kwarantanny?

Nie. Osoby te muszą posiadać negatywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2, który został wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed każdym wjazdem lub zostanie wykonany w momencie wjazdu do Republiki Federalnej Niemiec.

Wynik testu musi być sporządzony na papierze lub w dokumencie elektronicznym w języku niemieckim, angielskim lub francuskim. Ponadto zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy w ciągu dziesięciu dni od przyjazdu nie wystąpią typowe objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak kaszel, gorączka, przeziębienie lub utrata zapachu i smaku.

14. Czy regularne testy na koronawirusa przewidziane dla pracowników transgranicznych i przygranicznych mogą być wykonane zarówno w Niemczech, jak i w Polsce?

Tak. Wynik testu musi być sporządzony na papierze lub w dokumencie elektronicznym w języku niemieckim, angielskim lub francuskim.

15. Czy można przedłożyć test w języku polskim?

Nie. Uznawane są wyniki testów jedynie w języku niemieckim, angielskim albo francuskim.

16. Wykaz placówek testowych oraz wymazowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Aktualny wykaz placówek testowych oraz wymazowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim można znaleźć na stronie internetowej. https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles--Blickpunkte/Wichtige-Informationen-zu-Corona-Virus-Testzentren/

17. Kto płaci za testy dla pracowników przygranicznych i transgranicznych?

Pracodawca lub badana osoba muszą sami zapłacić za test, chyba że osoba ta jest objęta przepisami § 4 ust. 1 federalnego rozporządzenia dot. testów (TestV). Objęte są nimi:

  • szpitale
  • placówki działające na zasadzie ambulatoryjnej
  • ośrodki prewencyjne i rehabilitacyjne
  • dializy
  • całkowicie lub częściowo hospitalizowane placówki opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi
  • usługi w zakresie opieki ambulatoryjnej zapewniające intensywną opiekę ambulatoryjną w placówkach, grupach rezydencyjnych lub innych formach życia zbiorowego; Oferty wsparcia w codziennym życiu
  • usługi ambulatoryjne w zakresie pomocy integracyjnej
  • Gabinety lekarskie (przychodnie)
  • Gabinety stomatologiczne
  • inne zawody medyczne związane z ochroną zdrowia człowieka.

Koszty testów mogą również ponosić pracodawcy w ramach odpowiedzialności operacyjnej (bezpieczeństwo i higiena pracy - ocena ryzyka, koncepcja higieny i bezpieczeństwa).

Zobacz też:

18. Jak przeprowadza się testy w punktach wykonywania szybkich tesów na przejściach granicznych w Linken/Lubieszyn und Ahlbeck/Świnoujście?

Jak przeprowadza się test w punktach wykonywania szybkich tesów na przejściach granicznych?

- wybierz odpowiednią placówkę szybkich testów na stronie https://15minutentest.de/pl/home-polski/

- następnie wprowadza dane osobowe

- po potwierdzeniu danych wysyłany jest e-mailem kod QR, który należy przynieść na test w formie elektronicznej lub wydrukować

- Test jest przeprowadzany na miejscu w czasie krótszym niż minuta

- po 15 minutach wynik testu zostanie wysłany drogą elektroniczną

19. Jakie są godziny otwarcia placówek szybkich testów w Ahlbeck i Lubieszynie?

Ahlbeck/Świnoujście

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 10:00 oraz od 14:30 do 17:30

- soboty od 09:00 do 11:45

- niedziele zamknięte

 

Linken/Lubieszyn

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 12:00 oraz od 14:00 do 20:00

- soboty od 10:00 do 14:00

- niedziele od 10:00 do 14:00

 

20. Czy uznawany jest tylko wynik testu zrobiony w punkcie wykonywania szybkich testów w pobliżu granicy?

Nie. Negatywne wyniki testów na papierze lub w dokumencie elektronicznym w języku niemieckim, angielskim lub francuskim są akceptowane, niezależnie od punktu testowego, w którym zostały przeprowadzone. Test należy wykonać nie później niż 48 godzin przed każdym wjazdem lub należy go wykonać bezpośrednio po wjeździe na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

21. Jakie są konsekwencje, jeśli pracownicy transgraniczni i przygraniczni nie są w stanie przedstawić testu na koronawirusa z wynikiem negatywnym?

Pracownicy transgraniczni muszą posiadać negatywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2, który został wykonany nie później niż 48 godzin przed każdym wjazdem albo bezpośrednio po wjeździe. Jeśli takiego nie posiadają, nie ma możliwości zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny i muszą ją natychmiast odbyć. W przypadku nie spełnienia tego warunku, muszą liczyć się z grzywną w wysokości od 500 do 2.000 euro.

22. Zostałem zaszczepiony przeciwko Covid-19. Czy jestem zwolniony z obowiązku wykonywania testów i odbycia kwarantanny zgodnie z przepisami rozporządzenia kraju związkowego?

Od 9 maja osoby, które zostały w pełni zaszczepione i ozdrowieńcy, nie muszą już odbywać kwarantanny po wjeździe do kraju.

Obowiązek kwarantanny ma jednak nadal zastosowanie w następujących przypadkach:

- przyjazdu z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa,

- gdy miało się ostatnio kontakt z osobą z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa,

- symptomów typowych dla koronawirusa.

Osoby w pełni zaszczepione to takie, które otrzymały ostatnie wymagane szczepienie, a szczepionka odbyłą się co najmniej 14 dni temu. Za ozdrowieńców uważa się osoby, które posiadają dowód na to, że przebyły już koronawirusa i jeżeli badanie zostało wykonane co najmniej 28 dni i maksymalnie sześć miesięcy temu. To samo dotyczy osób wyleczonych, które dodatkowo otrzymały już jedną dawkę szczepionki.

Uwaga: osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nadal podlegają obowiązkowi wykonywania testów na podstawie Federalnego Rozporządzenia w kwestii przyjadu.