Pytania i odpowiedzi z Metropolitalnego Regionu Szczecina na temat obowiązujących przepisów dot. pandemii koronawirusa w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Stettin/Szczecin Details anzeigen
Stettin/Szczecin

Najczęściej pojawiające się pytania ze strony Metropolitalnego Regionu Szczecina dotyczące aktualnych przepisów zebraliśmy dla Państwa w katalogu pytań i odpowiedzi, który będzie regularnie uzupełniany i aktualizowany.

Czy pracownicy, uczniowie i studenci ze stałym miejscem zamieszkania w Polsce mogą kontynuować dojazdy do miejsca pracy tudzież nauki w Meklemburgii-Pomorzu Przednim bez obowiązku odbycia kwarantanny?

Tak, pod warunkiem, że spełnione pozostaną następujące dodatkowe przepisy dotyczące standardów bezpieczeństwa oraz higieny:

 • złożenie codziennego oświadczenia pracodawcy, szkoleniowcowi, zleceniodawcy, dyrekcji szkoły lub uniwersytetu, w którym stwierdza się, że osoba wjeżdżająca do kraju nie ma objawów wskazujących na chorobę COVID-19 zgodnie z aktualnymi kryteriami Instytutu im. Roberta Kocha

oraz

 • w przypadku osób pełnoletnich zapewnione zostanie cotygodniowe badanie w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

Czy pracownicy transgraniczni i przygraniczni muszą regularnie wykonywać test?

Tak, w przypadku osób pełnoletnich musi zostać zapewnione cotygodniowe badanie w kierunku zakażenia SARS-CoV-2

Czy zawsze muszę mieć przy sobie wynik cotygodniowego testu na obecność infekcji SARS-CoV-2?

Tak, wynik należy zawsze mieć przy sobie do ewentualnego okazania.

Czy obowiązek wykonania testu dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, które wykonują zlecenie w MV lub pracują tu jako podwykonawcy?

Tak, o ile powiaty i miasta na prawach powiatu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim nie uregulowały inaczej w swoich rozporządzeniach ogólnych. Więcej informacji znajduje się na ich stronach internetowych.

Kto płaci za test w tym przypadku?

W własnym zakresie lub pracodawca, pod warunkiem, że osoba ta nie jest objęta przepisami § 4 ust. 1 federalnego rozporządzenia dot. testów (TestV) (sprawdź pytanie "Kto płaci za cotygodniowe testy dla pracowników przygranicznych i transgranicznych?")

Czy transgraniczny przepływ towarów - zarówno handlowych, jak i na własny rachunek - jest włączony do wyjątków od obowiązku odbycia kwarantanny?

Tak, dla osób, które regularnie wracają do miejsca zamieszkania. Osoby, które nie wracają regularnie do swojego miejsca zamieszkania, są zwolnione z obowiązku kwarantanny, jeżeli przejeżdżają tylko przez kraj M-V bez rozładunku towarów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych powiatów i miast na prawach powiatu.

Czy osoby podróżujące służbowo, które przyjeżdżają do Polski nieregularnie, muszą również wykonać test?

Tak, chyba że powiaty i miasta na prawach powiatu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim uregulowały w swoich ogólnych rozporządzeniach coś innego. Więcej informacji znajduje się na ich stronach internetowych.

Czy trzeba odbyć kwarantannę, jeśli osoba mieszkająca w MV zostanie wezwana na rozprawę sądową w Polsce i będzie musiała na niej stawić?

Mimo, że można wjeżdżać do MV, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia dotyczącego kwarantanny. Według Instytutu im. Roberta Kocha, od 24 października 2020 r. cała Polska jest uważana za obszar ryzyka, dlatego osoby wjeżdżające z Polski muszą odbyć 14-dniową kwarantannę. Wyjątki od kwarantanny są dozwolone na mocy § 2 ust. 3 rozporządzenia jedynie w nielicznych przypadkach, z urzędu lub na wniosek, pod warunkiem, że po rozważeniu wszystkich interesów jest to uzasadnione. W tym przypadku chodzi o obowiązek prawny, więc należy złożyć wniosek o zwolnienie.

Czy jest dozwolony jednorazowy wjazd do Polski na ważne spotkanie (np. egzamin na prawo jazdy, odebranie dokumentów tożsamości itp.) bez konieczności odbywania kwarantanny?

W zakresie wjazdu do Polski obowiązują tamtejsze przepisy. W przypadku podróży powrotnej zastosowanie mają przepisy rozporządzenia dotyczącego kwarantanny. Według Instytutu im. Roberta Kocha, od 24 października 2020 r. cała Polska jest uważana za obszar ryzyka. Wyjątki od kwarantanny są dozwolone na mocy § 2 ust. 3 rozporządzenia jedynie w nielicznych przypadkach, z urzędu lub na wniosek, pod warunkiem, że po rozważeniu wszystkich interesów jest to uzasadnione. Sprawdź odpowiedź na poprzednie pytanie.

Mieszkam i pracuję w MV. Czy muszę zrobić test albo odbyć obowiązkową kwarantannę, jeśli wrócę po odwiedzinach rodziny pierwszego stopnia w Polsce?

Nie, nie trzeba odbyć kwarantanny i nie trzeba zrobić testu. Należy pamiętać, że zwolnienie z obowiązku kwarantanny ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nie występują żadne objawy wskazujące na chorobę z COVID-19 zgodnie z aktualnymi kryteriami Instytutu im. Roberta Kocha.

Czy mogę podróżować z Meklemburgii-Pomorza Przedniego do Polski lub z Polski do Meklemburgii-Pomorza Przedniego w celu leczenia?

Tak, jeśli jest to absolutnie konieczne. Konieczność medyczną należy poświadczyć zaświadczeniem lekarskim. Należy pamiętać, że zwolnienie z obowiązku kwarantanny ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nie ma żadnych objawów wskazujących na chorobę z COVID-19, zgodnie z aktualnymi kryteriami Instytutu im. Roberta Kocha.

Czy cotygodniowe testy na koronawirusa przewidziane dla pracowników transgranicznych i przygranicznych mogą być wykonane zarówno w Niemczech, jak i w Polsce?

Tak, jednakże muszą one zostać okazane w języku niemieckim lub angielskim.

Czy można przedłożyć test w języku polskim?

Według § 2 ust. 4 rozporządzenia dot. kwarantanny kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego uznawany jest wynik testu w języku niemieckim i angielskim.

Czy testy na koronawirusa przewidziane dla pracowników transgranicznych i przygranicznych mogą być wykonane w prywatnych ośrodkach testowych w Bansin i Torgelow oraz w ośrodkach wymazowych, np. w Pasewalku?

Tak, pod warunkiem, że te placówki mają wolne możliwości testowe.

Wykaz publicznych placówek testowych oraz wymazowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Lista dodatkowych placówek testowych

Pytnia odnośnie placówki testowej w Torgelow należy kierować na adres: yvonne.hartmann@ameos.de 

Informacje na temat możliwości wykonania w Bansin można znaleźć tutaj  https://www.seetel.de/corona-testzentrum-usedom.html

Kto płaci za cotygodniowe testy dla pracowników przygranicznych i transgranicznych?

Pracodawca lub badana osoba muszą sami zapłacić za test, chyba że osoba ta jest objęta przepisami § 4 ust. 1 federalnego rozporządzenia dot. testów (TestV). Objęte są nimi:

 • szpitale
 • placówki działające na zasadzie ambulatoryjnej
 • ośrodki prewencyjne i rehabilitacyjne
 • dializy
 • całkowicie lub częściowo hospitalizowane placówki opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi
 • usługi w zakresie opieki ambulatoryjnej zapewniające intensywną opiekę ambulatoryjną w placówkach, grupach rezydencyjnych lub innych formach życia zbiorowego; Oferty wsparcia w codziennym życiu
 • usługi ambulatoryjne w zakresie pomocy integracyjnej
 • Gabinety lekarskie (przychodnie)
 • Gabinety stomatologiczne
 • inne zawody medyczne związane z ochroną zdrowia człowieka.

Koszty testów mogą również ponosić pracodawcy w ramach odpowiedzialności operacyjnej (bezpieczeństwo i higiena pracy - ocena ryzyka, koncepcja higieny i bezpieczeństwa).

Zobacz też:

W niektórych przypadkach pracodawcy odmawiają pokrycia kosztów cotygodniowych obligatoryjnych testów na koronawirusa dla swoich pracowników. Czy istnieją możliwości wsparcia finansowego dla pracowników? Czy władze kraju związkowego planują zwrot kosztów za testy?

Rząd kraju związkowego nie planuje zwrotu kosztów poniesionych z tytułu wykonania testów. Sprawdź odpowiedź na poprzednie pytanie.

Gdzie znajdę dalsze informacje i treść rozporządzeń powiatów i miast na prawach powiatu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim?

Jakie są konsekwencje, jeśli pracownicy transgraniczni i przygraniczni nie są w stanie przedstawić tygodniowego testu na koronawirusa z wynikiem negatywnym?

W swoich rozporządzeniach opartych na przepisach § 2 ust. 3 rozporządzenia w dot. kwarantanny  każdy powiat ustalił warunki, jakie trzeba spełniać by być zwolnionym z kwarantanny. Kto nie spełnia tych warunków, podlega obowiązkowi odbycia kwarantanny. W przypadku niewywiązania się z obowiązku odbycia kwarantanny rozważane jest popełnienie wykroczenia zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia dot. kwarantanny w połączeniu z przepisami dot. grzywn w wysokości do 2.000 EUR.